działka w miejscowości Paniówki gmina Gierałtowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski Kancelaria Komornicza nr XV w Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21.12.2020 r. o godz 10:30 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Paniówki gmina Gierałtowice przy ulicy Gliwickiej 26A nr działki 950/199 objętej księgą wieczystą nr KW GL1G/00083856/7 prowadzoną w Wydziale VIII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikom Katarzynie Promny oraz Adrianowi Promny we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 

Suma oszacowania wynosi 679 000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
452 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67.900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Kancelarii Komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 06 1240 4302 1111 0010 6060 8575, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, do której przysługuje dłużnikowi prawo po uprzednim kontakcie telefonicznym z komornikiem.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 
 Łukasz Rykalski
 

Data licytacji: 
poniedziałek, 21 Grudzień, 2020 - 10:30

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski.