Knurów ul. Spółdzielcza 10A/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski Kancelaria Komornicza nr XV w Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.06.2021 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, w sali nr 228 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Knurów przy ul. Spółdzielczej 10A. Wymieniony lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VIII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00103907/7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 450/10000 w częściach wspólnych budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00071098/8. 

Prawo własności lokalu przysługuje dłużnikowi Krzych Jan

Suma oszacowania wynosi 145.000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
108.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Kancelarii Komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 06 1240 4302 1111 0010 6060 8575, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy
 
 Łukasz Rykalski

Data licytacji: 
poniedziałek, 14 Czerwiec, 2021 - 09:00

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski.