lokal mieszkalny ul. Na Skarpie 1/4 Gliwice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski Kancelaria Komornicza nr XV w Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.02.2021 r. o godz 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, w sali nr 226 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gliwice, przy ul. Na Skarpie 1. Wymieniony lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VIII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KW GL1G/00118790/1. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszący 12/100 części. 

Prawo własności lokalu przysługuje dłużnikowi Olczak Dariusz.

Suma oszacowania wynosi 221 000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
165 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Kancelarii Komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 06 1240 4302 1111 0010 6060 8575, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, do której przysługuje dłużnikowi prawo po uprzednim kontakcie telefonicznym z komornikiem.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 
 Łukasz Rykalski

Data licytacji: 
wtorek, 2 luty, 2021 - 14:00

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski.